3 Projecten

De wereldwijde coronacrisis zal niemand ontgaan zijn en dit heeft helaas ook zijn stempel gedrukt op onze projecten in de afgelopen anderhalf jaar. Hoewel covid-19 zich relatief laat aandiende in Nepal waren de effecten er niet minder op. Keer op keer ging Nepal in lockdown en moesten de scholen sluiten. Dat betekende dat onze kinderen niet naar school of hun naschoolse activiteiten konden komen, maar ook dat veel van hun ouders niet konden werken. Geen werk betekent voor een dagloner simpelweg geen inkomen. En geen inkomen betekent geen geld voor eten. Daarom zijn wij begonnen met het inzamelen van fondsen voor steunpakketten aan deze families. De focus lag dit jaar op overleven.

Onze lopende projecten gingen waar mogelijk door in aangepaste vorm.

Het Milijuli Education Program verzorgde zodra het kon lessen in kleine groepjes studenten, uiteraard met de nodige extra hygiënemaatregelen. Wanneer ook dat vanwege de lockdown niet was toegestaan, werden er huiswerkpakketten meegegeven, zodat de leerlingen thuis verder konden leren. Digitaal onderwijs zoals dat voor veel scholen een – zij het niet altijd even prettige – uitkomst was, was voor de meeste van onze studenten in eerste instantie geen optie omdat zij niet over computers en/of internet beschikten. Toen de lockdown echter veel langer dan gehoopt bleef aanhouden, is er hard aan gewerkt dit toch mogelijk te maken, zodat in het nieuwe jaar ook online lessen van start konden gaan.

De Milijuli Girls Club kwam bij elkaar toen de school tijdelijk haar deuren kon openen. De Milijuli Kids Club activiteiten konden dit jaar vanwege de strenge maatregelen helaas niet plaatsvinden. Het voortzetten, uitbreiden en verder ontwikkelen van het Milijuli Tailoring Project voor moeders en vrouwen moest door de omstandigheden eveneeens worden uitgesteld. Wij hopen hiermee zo snel mogelijk een doorstart te kunnen maken. Ook de Bombo Clownsreis, gepland voor februari 2021, kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. De reis werd uitgesteld naar februari 2022 maar ook dit plan is, gezien de omstandigheden, inmiddels bijgesteld naar 2023.

Om zich niet te vervelen tijdens de Dashain vakantie kregen de leerlingen een feestelijk cadeautje (oktober 2020)

3.1 Milijuli Education Program

Ieder kind verdient passend onderwijs

Wij geloven dat ieder kind recht heeft op onderwijs, ongeacht leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, culturele en religieuze achtergrond. Voor veel kinderen die opgroeien in de sloppen van Nepal is dat helaas niet vanzelfsprekend. School (en de kosten die dit met zich meebrengt) is niet altijd de eerste prioriteit van  ouders wanneer de zorg om onderdak en voldoende eten voor het gezin de aandacht opeisen. Maar onderwijs kan een belangrijke stap zijn om die beperkende omstandigheden te ontgroeien; het vergroot kansen en biedt nieuwe toekomstperspectieven.

Samen met onze Nepalese partner Milijuli Foundation werken wij daarom aan het Milijuli Education Program (MEP): een individugericht
educatietraject voor kinderen uit gemarginaliseerde families in Sinamangal, Kathmandu, dat hen de kans biedt op termijn te kunnen (re)integreren in het  reguliere onderwijs. Onze studenten kunnen om verschillende redenen (nog) geen les krijgen op een reguliere school. Bijvoorbeeld omdat ze te oud zijn voor de klas van hun niveau, sociale problemen hebben of niet zo goed kunnen leren. Het MEP biedt deze kinderen de mogelijkheid die ‘achterstand’ in te halen, door hen te begeleiden in een individueel lesplan dat aansluit bij hun persoonlijke niveau en capaciteiten. De studenten komen op werkdagen (in Nepal zondag t/m vrijdag) van 9:00-16:00 uur naar school. Behalve de reguliere vakken leren ze in dit programma over persoonlijke hygiëne en sociale vaardigheden, en krijgen ze veel ruimte voor extracurriculaire activiteiten. Daarnaast is Milijuli een veilige plek waar deze kinderen terecht kunnen wanneer zij hulp nodig hebben.
Het Milijuli team ziet elk kind als individu. Nieuwe studenten op school worden zorgvuldig geobserveerd en naar aanleiding daarvan wordt er een  educatieprogramma ontworpen dat aansluit bij het niveau van het kind. Wanneer onze studenten het Milijuli educatieprogramma succesvol hebben afgerond bieden wij hen studiebeurzen om in te kunnen stromen in het reguliere onderwijs. Wij geloven in onze studenten en zorgen voor hen zoals we voor onze eigen
kinderen, broertjes of zusjes zouden zorgen. Liefde en genegenheid zijn belangrijke begrippen binnen Milijuli. Samen met educatie en een goede dosis discipline zorgt dit voor succes.

Vanwege de coronamaatregelen konden de reguliere lessen het afgelopen schooljaar veelal niet doorgaan en moest er gezocht worden naar alternatieve lesmethoden. Onze docenten deden er alles aan de leerlingen de nodige lesstof bij te brengen. Helaas was online lesgeven geen vanzelfsprekende oplossing, omdat veel van onze studenten niet over internet en/of een laptop beschikken. Wel zijn er huiswerkpakketten samengesteld waar de leerlingen thuis mee aan de slag konden, en werden er groepjes leerlingen gevormd die dicht bij elkaar woonden en internet en apparatuur konden delen. Zodra mogelijk werd er tussen de lockdown periodes in op school lesgegeven in kleine groepjes en met verscherpte hygiëne maatregelen.

De situatie in het land bleef echter kritiek en het einde van lockdown en restrictieve maatregelen laten nog altijd op zich wachten. Voor een gedeelte van Milijuli’s leerlingen betekende dit dat zij met hun ouders (terug) moesten verhuizen naar familie in de dorpen. Hoewel met sommige van deze kinderen contact wordt  onderhouden lukte dat niet bij iedereen. Ondertussen werd er door het Milijuli team hard gewerkt aan de nodige voorbereiding van online lessen, die in juli 2021 van start konden gaan.

Begin januari 2020 telde het MEP nog 40 studenten. Daarnaast kregen 21 studenten een studiebeurs om onderwijs te krijgen op  een reguliere overheidsschool. Vanwege de aanhoudende lockdowns verhuisden 20 studenten met hun familie naar de dorpen, waarvan 13 leerlingen van het MEP en 7 leerlingen met een studiebeurs. Om diverse andere redenen verlieten daarnaast nog 8 studenten het MEP, waardoor het aantal studenten in juli 2021 is gehalveerd. Gelukkig kunnen ook de kinderen die momenteel in de dorpen verblijven via de lokale overheidsscholen (online) lessen volgen. We blijven hopen dat de scholen gauw weer open  kunnen.

3.2 Milijuli Girls Club

De oprichting van de Milijuli Girls Club is gesponsord door ASMAN, Nepal.

Toen de coronamaatregelen het even toelieten kwam de meidenclub bij elkaar om te leren haken: dat zou ook tijdens het
verplichte thuiszitten goed van pas komen!

Voor vrijheid, veiligheid en zelfontplooiing

In Nederland kennen de meeste jongens en meisjes gelijke rechten en plichten: ze gaan bijvoorbeeld allemaal naar school en zusjes en broertjes helpen evenveel mee in huishoudelijke taken. In Nepal is dat in veel gezinnen niet zo. Meisjes groeien op met andere verwachtingen dan hun broers. Zij worden traditiegetrouw vaak uitgehuwelijkt en vertrekken dan naar een ander gezin (hun schoonfamilie). Daarom zien niet alle ouders het nut van onderwijs in voor hun dochters en zeker niet voor meisjes die niet gemakkelijk meekomen in het onderwijs. Hoewel dit aan het veranderen is zal het waarschijnlijk nog een lange tijd duren voordat jongens en meisjes gelijke rechten en kansen hebben in Nepal.
De Milijuli Girls Club is opgericht door Milijuli Foundation en Stichting Bombo na een aantal zorgbarende incidenten rondom de veiligheid van onze  rouwelijke studenten, waaronder seksueel misbruik. Bij de Milijuli Girls Club leren meisjes over wat ‘vrouw-zijn’ voor hen betekent en de risico’s die dit in hun  leefomgeving met zich meebrengt. Het biedt hen een platform om in vrijheid de discussie aan te gaan over veiligheidskwesties en dagelijkse uitdagingen van de puberteit waarmee zij in de Nepalese samenleving worden geconfronteerd. In 2018 hebben 16 meisjes in de leeftijd van 9 t/m 18 jaar uit de Sinamangal sloppenwijk een maand lang training gekregen van de geweldige vrouwen van de Nepalese organisatie Hamro

Palo (‘Our Turn’). Zij leerden over persoonlijke hygiëne, menstruatie, kind huwelijk en misbruik. Na afronding van de training bleven de meiden onder begeleiding van hun mentor elke vrijdagmiddag samenkomen om samen verschillende activiteiten te ondernemen, zoals het maken van sieraden, dansen of andere creatieve activiteiten.

In 2019 hebben de meiden een eigen bestuur gekozen en sindsdien houden zij de club zelf draaiende, door bijvoorbeeld de verkoop van de producten die zij maken. Onder begeleiding van hun mentor Anjana leren zij geleidelijk, door ervaring, de verantwoordelijkheid te nemen over de organisatie van hun eigen club. Doelstelling hierbij is om deze meiden een basis mee te geven om zich te kunnen ontplooien tot onafhankelijke jonge vrouwen.

Ook in 2020 en 2021 is de Girls Club bij elkaar gekomen, zij het onder de beperkende omstandigheden minder frequent. In de korte periodes dat de school open was hebben de meiden gezamenlijk leren haken – een bezigheid die tijdens de lange periodes van lockdown ook thuis goed van pas kwam!

3.3 Milijuli Kids Club

De Milijuli Kids Club wordt gesponsord door Kathmandu Round Table 4, Nepal.

Een wereld aan talenten

Samen met Stichting Bombo heeft de Milijuli Foundation het Milijuli Kids Club concept ontwikkeld. De Kids Club biedt kinderen uit sociaal-economisch achtergestelde gezinnen in Sinamangal de mogelijkheid extra-curriculaire activiteiten te ondernemen. Kinderen kunnen kiezen uit sport, muziek, kunst en dans. De Milijuli Kids Club is er voor alle kinderen in de leeftijd van 9-17 jaar uit gemarginaliseerde gezinnen in Sinamangal; ook kinderen die niet deelnemen aan het Milijuli Education Program zijn welkom. Zij kunnen lid worden van één van de activiteitenclubs en ontdekken waar ze goed in zijn en waar zij passie voor hebben. De kinderen kunnen binnen de Kids Club op zoek naar eigen talenten en deze ontwikkelen.

Het Milijuli gebouw is een veilig platform voor alle kinderen die hier naartoe komen. Ook de kinderen die alleen voor de Kids Club komen en maar 4 uur per week lessen volgen zijn altijd welkom, en ook voor hen is er altijd een luisterend oor en een helpende hand. Behalve leuke activiteiten voor de kinderen stelt dit het Milijuli team in staat op deze manier ook een oogje in het te zeil houden bij deze kinderen: hoe gaat het met ze op school en thuis, en hebben ze ergens ondersteuning bij nodig?

Helaas heeft de Kids Club in de afgelopen 1,5 jaar haar activiteiten stop moeten zetten vanwege de strenge lockdown maatregelen in Nepal. Wij hopen dit in het nieuwe jaar weer op te kunnen pakken.

3.4 Milijuli Tailoring Program

De naaimachines werden gesponsord door Godavari Alumni Association (GAA), Kathmandu.

Praktijkonderwijs voor moeders

Stichting Bombo vindt het belangrijk om de mensen waarmee wij werken holistisch te benaderen. De individuele prestaties van kinderen op school kunnen niet los gezien worden van hun omgeving en achtergrond (zoals familie en thuissituatie, sociaal- economische positie en culturele aspecten). Tot 2019 hebben de  projecten van Stichting Bombo en Milijuli Foundation zich alleen gericht op kinderen. Wanneer wij echter naar de levens van onze leerlingen keken beseften wij dat de gezinssituatie een groot onderdeel is van het welzijn van de kinderen, hun ontwikkeling en hun toekomstperspectieven. Wij zagen veel moeders zonder werk en zonder kennis van de nodige vaardigheden om werk en inkomen voor zichzelf te genereren, waardoor zij in dezelfde vicieuze cirkel van armoede bleven hangen. Daarbij kwam steeds vaker de vraag vanuit moeders zelf, of wij hen niet ook volwassenenonderwijs konden bieden?

Om gehoor te geven aan de vraag om educatie vanuit de moeders en zo ook een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de (economische) gezinssituatie van onze leerlingen besloten we een vaardigheidstraining te geven aan moeders en andere geïnteresseerde jonge vrouwen in de Sinamangal sloppenwijk. In samenwerking met de Nepalese organisatie Higher Ground Nepal kregen 12 vrouwen een naaitraining, waarvan 8 moeders en 4 jonge vrouwen die het Milijuli Education Program hebben afgerond.

Na afronding van de training zijn er 5 dames enthousiast aan het werk gegaan. Zij hebben al enkele (betaalde) bestellingen afgerond voor onder andere uniformen en kussens. Samen zoeken wij nu naar mogelijkheden om producten op de markt te brengen in Nepal en/of Nederland. Wij hopen hiermee een inkomstenbron te creëren voor deze vrouwen.

Uitbreiding en verdere ontwikkeling van het Milijuli Tailoring Project stond op de planning voor 2020 maar is door de nodige strenge coronamaatregelen in Nepal tijdelijk stil komen te liggen. Wij hopen hier spoedig een doorstart mee te kunnen maken.

3.5 Bombo Clownsreis

Geef een lach, krijg een lach

In 2018 reisden de eerste Bombo Clowns naar Nepal om daar een glimlach uit te delen aan kinderen uit de sloppen, weeshuizen, ziekenhuizen en kinderen met een handicap, door hen even mee te nemen in de wondere wereld van de clown. Zij deden dit vrijwillig en geheel op eigen kosten, en wierven daarnaast fondsen om de instellingen die zij bezochten naar behoefte een donatie in de vorm van eten, kleding of educatiemateriaal te kunnen bieden. Dit was een groot succes en in november 2019 vond de tweede editie van de Bombo Clownsreis plaats. Samen met tien andere humanitaire clowns bezochten Maureen (clown ‘Deddel’) en Peter (clown ‘Baje’) in 3 weken 12 verschillende instellingen in Kathmandu, Chitwan, Pokhara en Bandipur.

De bedoeling was van deze clownsreis een jaarlijks terugkerend evenement te maken. In het voorjaar van 2021 stond dan ook de derde Bombo Clownsreis op het programma, maar door coronabeperkingen in zowel Nederland als Nepal heeft er dit jaar helaas geen Bombo Clownsreis plaats kunnen vinden. Wel is er door initiatiefnemer Peter een enthousiaste groep clowns (in de dop) bij elkaar geharkt, die na een digitale kennismaking en workshop staan te trappelen om naar Nepal te reizen. De reis werd in het najaar van 2020 uitgesteld naar februari 2022, maar moest in de zomer van 2021, wegens weinig vooruitzicht op een spoedig verbeterde situatie in Nepal, opnieuw met een jaar worden uitgesteld.

3.6 Covid-19 noodhulp: Voedselpakketten

Voor de families van onze leerlingen was overleven altijd al een dagelijkse uitdaging. Veel ouders werken als dagloner en zijn voor de dagelijkse uitgaven afhankelijk van het werk dat er die dag te doen is. Door de opeenvolgende langdurige lockdowns ten gevolge van het coronavirus werden vooral deze groepen extra hard getroffen. Want geen werk betekent voor hen geen inkomen en geen geld om eten te kopen. Daarom hebben wij met het Milijuli team en samen met de lokale organisaties Kusum Foundation, Maya Mamata Foundation en Bright Star Foundation de handen ineen geslagen om aan de zwaarst getroffen families noodhulp te bieden in de vorm van voedselpakketten. Tijd, energie en handen die vrijkwamen door het wegvallen van de lessen werden met evenveel passie en toewijding ingezet voor het samenstellen, organiseren en uitdelen Maureen als Clown Deddel, 2018 van de voedselpakketten. Daarmee zijn veel families geholpen deze moeilijke periode door te komen.

Tijdens de eerste lockdown voorjaar 2020 konden we ruim 50 gezinnen ondersteunen met een voedselpakket voor
ca. 2 weken. Er zouden er nog veel meer volgen.