4 Organisatiestructuur

4.1 Vestigings- en correspondentieadres

De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Veghel.
In verband met veranderingen in het bestuur zal het correspondentieadres in 2020 gewijzigd worden. Voor de actuele contactgegevens verwijzen wij u naar onze website www.bomboforchildren.com.

4.2 Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Bombo wordt momenteel gevormd door:

 1. Maureen van der Zandt (oprichtster) in de functie van voorzitter
 2. Marc Nouwen in de functie van vicevoorzitter
 3. Peter van Mierlo in de functie van penningmeester
 4. Nadine Gluschke in de functie van secretaris
 5. Jan Verkuijlen in de functie van bestuurslid

In de loop van 2020 zullen wij afscheid moeten nemen van Marc Nouwen, Peter van Mierlo en Jan Verkuijlen, die na ruim vijf jaren van inzet voor de stichting hebben aangegeven hun bestuursfunctie te willen neerleggen.
Wij zijn momenteel hard bezig met het vormen van een nieuw bestuur dat affiniteit heeft met het werk van Stichting Bombo in Nepal. De nieuwe bestuursleden zullen, zo spoedig mogelijk nadat zij in functie zijn getreden, bekend worden gemaakt op onze website.

4.3 Activiteiten bestuur

4.3.1 Vergaderingen

Minimaal eens per jaar wordt er een jaarvergadering gehouden met alle bestuursleden, waarin onder andere de voortgang van de projecten in Nepal en de  financiën van de stichting worden besproken. Aangezien de oprichtster en tevens voorzitter van Stichting Bombo het grootste deel van haar tijd in Nepal is, is het tijdstip van deze vergadering afhankelijk van het moment dat zij naar Nederland komt. Dit is logischerwijs op een moment dat ook fondsenwervingsactiviteiten op de agenda staan waarbij haar aanwezigheid van belang is.

Tevens worden er gedurende het jaar bestuursvergaderingen georganiseerd door de overige bestuursleden om de actuele stand van zaken te bespreken en de nodige ondersteuning te kunnen bieden vanuit Nederland. Hiervoor wordt vooraf een agenda opgesteld in overleg met de voorzitter in Nepal en achteraf wordt het besprokene zorgvuldig nabesproken.

Van deze vergaderingen worden notulen opgemaakt en bewaard door de secretaris.

4.3.2 Observeren en ondersteunen van de projecten

De oprichtster en voorzitter van Stichting Bombo is (bijna) dagelijks aanwezig bij de projecten in Nepal. Zij werkt nauw samen met het team van Milijuli Foundation, medecoördineert de school, werft fondsen en biedt ondersteuning waar nodig. Dit stelt haar ook in de gelegenheid de projecten nauwkeurig te observeren en evalueren.

De bestuursleden in Nederland bieden ondersteuning aan de projecten in Nepal door:

 • het organiseren en uitvoeren van fondsenwervingsactiviteiten in Nederland;
 • het coördineren van vrijwilligers die fondsenwervingsactiviteiten voor de stichting ondernemen;
 • erop toe te zien dat de communicatie over de werkzaamheden van de stichting via de website en jegens donateurs en vrijwilligers up-to-date blijft;
 • desgewenst en indien zij dit nodig achten adviezen en/of goedkeuring te geven met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe of lopende projecten.

Tevens streeft de stichting ernaar dat minimaal eens per jaar één of meerdere bestuursleden vanuit Nederland naar Nepal komen om de projecten ter plaatse te observeren.

4.3.3 Financiën

Een belangrijke taak van het bestuur is ook het bijhouden en verantwoorden van de financiën  van de stichting. Dit houdt in:

 1. het opmaken en goedkeuren van de jaarlijkse begroting; – het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekeningen;
 2. het voorzien in de jaarlijkse benodigde financiële middelen voor de stichting; – het beheren van de stichting gelden; – het besteden van de stichting gelden.

4.4 Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij kunnen wel een vergoeding ontvangen voor de door hen voor de stichting gemaakte onkosten en reiskosten.
Bestuursleden die naast hun bestuurswerkzaamheden andere uitvoerende werkzaamheden verrichten mogen hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze vergoeding is wettelijk vastgesteld op maximaal 170 euro per maand en maximaal 1700 per jaar.