1 Visie, missie en doelstellingen

1.1 Visie & Missie

Stichting Bombo streeft naar een wereld waarin elk kind zich vrij en veilig kan ontwikkelen. In navolging van deze visie heeft Stichting Bombo als missie de kwaliteit van leven te verbeteren voor kinderen die worden belemmerd in hun ontwikkeling, door deze kinderen te onderwijzen en te ondersteunen in de breedste zin van het woord. Dit doen we door te werken met de lokale bevolking waardoor het kind gesteund wordt en zich ontwikkelt binnen de eigen cultuur met de normen en waarden die daarbinnen gelden. Op deze manier streven wij naar duurzame projecten.

Ondersteuning van lokale projecten

Stichting Bombo gelooft dat ondersteuning van lokale projecten de meest duurzame en waardevolle resultaten oplevert voor de lokale bevolking. Lokaal weten mensen het beste wat er nodig is omdat zij middenin de samenleving staan, maar het ontbreekt hen vaak aan financiële middelen. Daarom werven wij fondsen om lokale projecten financieel te ondersteunen. Waar nodig bieden wij desgewenst ook materiële en adviserende ondersteuning.

1.2 Doelstellingen

Zoals omschreven in de statuten heeft de stichting heeft ten doel:

 1. Het bevorderen van de leefomstandigheden van kinderen in situaties waarin zij worden belemmerd in hun ontwikkeling, om deze kinderen zo betere toekomstperspectieven te bieden;
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Bombo zal zich, in lijn met afgelopen jaren, ook in de komende jaren blijven richten op kinderen in gemarginaliseerde posities in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, waarbij de focus specifiek ligt bij kinderen en hun families in de Sinamangal sloppenwijk. De doelstellingen van de stichting zijn tweeledig:

 1. Het bevorderen van de sociaaleconomische positie van kinderen in de Sinamangal sloppenwijk door bij te dragen aan:
  • verhoging van het opleidingsniveau van kinderen in kansarme gezinnen;
  • (re)integratie van kinderen uit de Sinamangal sloppenwijk in het reguliere onderwijs (vanaf klas 5).
  • het vergroten van de arbeidsperspectieven van deze kinderen en hun ouders.
 2. Het doorbreken van het sociaal-emotionele isolement van kinderen in ziekenhuizen, kindertehuizen en andere instellingen in Kathmandu.

De stichting tracht deze doelen onder meer te verwezenlijken door:

 1. het werven van fondsen voor:
  • individu-gerichte educatie tot klas 5 voor kinderen uit gemarginaliseerde gezinnen uit de Sinamangal sloppenwijk in Kathmandu, Nepal;
  • schoolmaaltijden die bijdragen aan voldoende, gezonde en gevarieerde voeding voor de leerlingen en de nodige brandstof voor de opname van de lesstof;
  • (financiële) ondersteuning aan kinderen en ouders/verzorgers bij (re)integratie in het reguliere onderwijs;
 2. het bieden van training en ondersteuning aan leraressen en ouders van leerlingen;
 3. het bieden van ondersteuning in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind om het re-integratieproces te bevorderen;
 4. het ondersteunen, motiveren en stimuleren van ouders om de verantwoordelijkheid te dragen over de educatie van hun kind;
 5. het bieden van (les)materialen;
 6. het bezoeken van kinderen in geïsoleerde posities zoals in kindertehuizen, ziekenhuizen en andere instellingen om hen op speelse wijze (tijdelijk) uit hun isolement te halen.