2 Context en projecten

2.1 Gebiedsafbakening

Stichting Bombo focust zich op bewoners van de Sinamangal sloppenwijk in Kathmandu, Nepal. De sloppenwijk waarin Bombo actief is telt ongeveer 800 sloppen. De mensen in deze gemeenschap zijn vaak ongeschoold waardoor zij vaak zwaar en onderbetaald werk verrichten. Educatie van hun kind is vaak niet de eerste prioriteit van ouders, waardoor ook hun kinderen weer dezelfde toekomst tegemoet lijken te gaan. Vaak is er ook weinig ouderlijke supervisie in deze gemeenschap omdat de ouders vanaf vroeg in de ochtend tot laat in de avond aan het werk zijn. De reguliere scholen in de omgeving hebben niet de mogelijkheid hierop in te spelen en kinderen te begeleiden zichzelf en hun families uit deze vicieuze cirkel te trekken.

2.2 Samenwerking

Stichting Bombo is eind 2016 de samenwerking aangegaan met de lokale partnerorganisatie Milijuli Foundation. De Milijuli Foundation is in November 2016 in samenwerking met de oprichtster en voorzitter van Stichting Bombo opgericht. Milijuli Foundation is een sociale onderneming met de visie en missie bij te dragen aan de minimalisering van de sociaaleconomische verschillen in de Nepalese samenleving. Zij werken hieraan door het bieden van educatie en praktijkgerichte trainingen aan kinderen, jongeren en vrouwen in gemarginaliseerde posities.

Stichting Bombo financiert het Milijuli Educatie Programma (MEP) dat wordt gerund door Milijuli Foundation. Dit educatieprogramma is een  overbruggingstraject voor kinderen uit de sloppenwijken van Kathmandu die niet meer in het reguliere onderwijs kunnen meekomen. Het MEP stoomt deze kinderen klaar om (weer) in te kunnen stromen in het reguliere onderwijs.
Aangezien de Milijuli Foundation korte lijntjes heeft met Stichting Bombo zien wij perspectieven voor een langdurige samenwerking met mogelijkheid tot groei. Stichting Bombo blijft echter openstaan voor samenwerking met andere (lokale) partnerorganisaties naast Milijuli Foundation. Hieraan zijn samenwerkingsvoorwaarden verbonden (zie bijlage 1).

2.3 Empowerment van ouders

Er spelen verschillende factoren een rol die een kind kunnen belemmeren in de ontwikkeling. In het geval van de leerlingen van het MEP speelt de sociaaleconomische achtergrond vaak een belangrijke rol. De kinderen komen uit arme gezinnen en het leven in de sloppenwijk gaat gepaard met grote
onzekerheden. Het kastesysteem, dat in Nepal inmiddels officieel is afgeschaft, zorgt nog steeds voor grote ongelijkheden binnen de samenleving. Veel van onze leerlingen komen uit de laagste kaste en dit geeft hen een relatief kwetsbare en kansarme positie in de samenleving. Ook groeien kinderen vaak op in gezinnen met alleenstaande ouders en/of verslavingsproblematiek binnen het gezin. Door ouders te ondersteunen zichzelf te empoweren zullen ook hun kinderen daar indirect de voordelen van ervaren.

Daarom willen wij ons de komende jaren gaan richten op het ontwikkelen en aanbieden van praktijkonderwijs en trainingen aan ouders, met als doel een betere positie op de arbeidsmarkt en daarmee een stabiel inkomen te genereren waarmee zij makkelijker in de dagelijkse levensbehoeften van hun gezin kunnen voorzien.

2.4 Projecten

Stichting Bombo beoogt directe, transparante hulp te bieden die rechtstreeks ten goede komt aan kinderen en hun omgeving. De oprichtster van Stichting Bombo waarborgt deze doelstelling met haar continue betrokkenheid en aanwezigheid bij de projecten in Nepal.

2.4.1 Milijuli Educatie Programma

Wij geloven dat ieder kind recht heeft op educatie, ongeacht leeftijd, geslacht of sociaaleconomische achtergrond. Kennis is vaak een eerste stap op weg naar het ontgroeien van de situatie waarin het kind belemmerd wordt in de ontwikkeling. Samen met Milijuli Foundation hebben wij het Milijuli Educatie Programma (MEP) opgericht, om kinderen uit de sloppen van Sinamangal Kathmandu educatie op maat te bieden. Het MEP is een holistisch project waarbij in de startfase kind en omgeving middels observatie in kaart worden gebracht. Naar aanleiding hiervan krijgt het kind een individueel lesplan passend bij zijn/haar niveau. De vooruitgang van het kind wordt vier keer per jaar geëvalueerd. Wanneer de kinderen het educatieprogramma succesvol hebben afgerond kunnen zij doorstromen naar het reguliere onderwijs. Ook hier blijven zij onder maandelijkse observatie van docenten van het MEP om voor de juiste ondersteuning te zorgen waar nodig.

Stichting Bombo ondersteunt het MEP financieel en biedt studiebeurzen aan de leerlingen die dit programma hebben afgerond voor vervolgonderwijs op een reguliere school.

Wij onderzoeken daarnaast de mogelijkheden voor nieuwe educatieprojecten zoals praktijkonderwijs voor jongeren en volwassenen.

2.4.2 Bomboclowns

In 2018 werd het project Bomboclowns in het leven geroepen. Wij streven naar een jaarlijkse voortzetting van dit project. Anders dan onze andere projecten die
in samenwerking met Milijuli Foundation geschieden bestaat dit project uit een groep Nederlandse vrijwilligers die op eigen kosten naar Nepal reizen om daar als care-clown kinderen in ziekenhuizen, kindertehuizen en instellingen voor mensen met een handicap te bezoeken. De clowns financieren hun volledige reis- en verblijfkosten zelf en werven daarnaast fondsen voor een kleine donatie aan de organisaties die zij bezoeken. Met dit project brengen zij plezier en gezelligheid op plaatsen waar dit hard nodig is.

2.4.3 Noodhulp

Bij calamiteiten zoals natuurrampen (denk bijvoorbeeld aan de aardbeving van 2015 maar ook steeds vaker voorkomende overstromingen als gevolg van klimaatverandering) zal de stichting alles doen wat binnen haar praktische en financiële mogelijkheden ligt om waar nodig noodhulp te bieden. Dit doen wij uitsluitend in overleg en samenwerking met onze lokale partnerorganisatie Milijuli Foundation.